Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Overeenkomst

1.1. Er is sprake van een overeenkomst wanneer je een bestelling geplaatst hebt en deze door MROI Opleidingen en trainingen is bevestigd.
1.2. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Artikel 2 – Betaling

2.1. De deelnemer gaat bij het invullen en afronden van dit inschrijfformulier een verplichting tot betaling aan. Indien de inschrijving is aanvaard zal de deelnemer een factuur ontvangen met een betalingstermijn van 14 dagen om de inschrijving te bevestigen. Dit is tevens de bedenktermijn. Na betaling is de inschrijving definitief.
2.2. In geval van niet respecteren van de betalingstermijn, zal MROI Opleidingen en trainingen één keer een herinnering sturen. Mocht er één week na de herinnering geen gehoor worden gegeven en niet aan de betalingsverplichting worden voldaan, dan zal MROI Opleidingen en trainingen per direct de aanmelding annuleren, zodat anderen gebruik kunnen maken van de vrijgekomen plek.
2.3. In geval van aanmeldingen binnen 14 dagen voor de start van een opleiding/training, geldt er geen bedenktijd van 14 dagen. In dit geval, na goedkeuring van de inschrijving, moet binnen 2 dagen het volledige cursusgeld voldaan zijn. Vindt aanmelding in minder dan 2 dagen voor aanvang plaats dan dient het geld minimaal 24 uur voor aanvang van de start van de training/opleiding voldaan te zijn. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang kan er op geen enkele manier terugbetaling en/of compensatie worden verricht door MROI Opleidingen en trainingen. In geval van niet respecteren van de betalingstermijn, zal MROI Opleidingen en trainingen één keer een herinnering sturen. Mocht er één dag na de herinnering nog steeds geen gehoor worden gegeven en er nog steeds niet aan de betalingsverplichting worden voldaan, dan zal MROI Opleidingen en trainingen per direct de aanmelding annuleren zodat anderen gebruik kunnen maken van de vrijgekomen plek.

Artikel 3 – Annulering

3.1. Bij afmeldingen tot één maand voor aanvang geldt dat je de volledige deelnemersbijdrage van ons retour krijgt m.u.v. € 75,00 administratiekosten.
3.2. Tot 14 dagen voor de training ontvang je 50% van de deelnemersbijdrage retour.
3.3. Bij afmeldingen binnen 14 dagen voor aanvang, ontvang je geen deelnemersbijdrage retour.
3.4. Bij onvoldoende aanmeldingen of onvoorziene omstandigheden heeft MROI Opleidingen en trainingen het recht om de opleiding te verplaatsen naar een andere datum.
3.5. Eens de opleiding gestart is en de cursist neemt deel aan de opleiding maar besluit de opleiding niet verder te voort te zetten, ongeacht de reden hiervoor, is het niet mogelijk om de inschrijving te annuleren. Bij annulering tijdens een training/opleiding zal er in geen enkel geval een compensatie plaatsvinden op welke manier dan ook behalve als MROI Opleidingen en trainingen hier akkoord voor geeft.
3.6. Indien annulering niet meer mogelijk is mag de inschrijving wel overgedragen worden aan bijvoorbeeld een collega.

Artikel 4 - Verplaatsen inschrijving

4.1. Verplaatsen van de inschrijving naar een andere opleiding of opleidingsdatum kan enkel in overleg met en na schriftelijk akkoord van MROI Opleidingen en trainingen. Verplaatsing is niet meer mogelijk indien de startdatum binnen 14 dagen voor aanvang van de training/opleiding ligt.
4.2. Na schriftelijke akkoord van MROI Opleidingen en trainingen met de goedkeuring voor verplaatsing, kan de inschrijving verplaats worden naar een andere opleiding tot uiterlijk 1 jaar na de inschrijvingsdatum (i.e. de datum van inzending oorspronkelijke inschrijvingsformulier). De cursist is zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de termijn. MROI Opleidingen en trainingen is niet verplicht herinneringen te sturen en zal ook geen periodieke herinneringen sturen wanneer de termijn bijna is verlopen of al is verlopen.
4.3. Indien de kosten van de onderling overeengekomen opleiding hoger liggen dan de oorspronkelijk geboekte opleiding, dient dit verschil door de cursist voldaan te worden overeenkomstig de in artikel 2 vermelde betalingsvoorwaarden.
4.4. Eens de opleiding gestart is en de cursist neemt deel aan de opleiding maar besluit de opleiding niet te vervolgen, is het niet meer mogelijk om de inschrijving te verplaatsen, onder geen enkele voorwaarde. Er zal op geen enkele wijze een terugbetaling en/of compensatie worden verricht door MROI Opleidingen en trainingen. Alle regelingen die getroffen zijn door de cursist, hieronder valt maar zijn niet beperkt tot; accommodatie, vakantiedagen, oppas en dergelijke, om deel te kunnen nemen aan de training/opleiding, zijn de verantwoordelijkheden van de cursist zelf en er zullen geen compensaties plaatsvinden voor de geleden schade/verlies, op geen enkele manier of wijze.

Artikel 5 – Terugbetaling en Compensatie

5.1. Het betaalde cursusgeld kan in geen enkel geval terugbetaald worden (uitgezonderd de in artikel 3 vermelde annuleringsafspraken).
5.2. Eventuele gemaakte afspraken / betalingen / regelingen om deel te nemen aan de training/opleiding zijn op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid van MROI Opleidingen en trainingen en kunnen en zullen daarom op geen enkele manier en / of in geen enkele omstandigheid worden vergoed door MROI Opleidingen en trainingen . De cursist is zelf verantwoordelijk voor alle regelingen die zijn getroffen om deel te kunnen nemen aan de cursus en MROI Opleidingen en trainingen kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor het geleden verlies/schade.

Artikel 6 - Wijzigingen opleiding

6.1. MROI Opleidingen en trainingen heeft het recht om de opleidingsdagen, -tijden, inhoud en prijzen te wijzigen zonder dit te moeten motiveren en op voorhand te moeten vermelden aan de deelnemers. In dit geval zal er op geen enkele wijze een terugbetaling en/of een compensatie worden verricht door MROI Opleidingen en trainingen. Voor reeds bevestigde inschrijvingen geldt het tarief op moment van inschrijving.

Artikel 7 – Annuleren van een opleiding/training door MROI Opleidingen en trainingen

7.1. MROI Opleidingen en trainingen heeft het recht om de opleiding / cursus / training / programma te annuleren zonder de motivatie / reden aan de deelnemers te moeten uitleggen. MROI Opleidingen en trainingen gaat op zoek naar een passende oplossing die zij passend achten. MROI Opleidingen en trainingen kan niet aan ieders wensen en behoeften voldoen, daarom zal het deze beslissing zelf nemen zonder voorafgaande toestemming of mening van de deelnemers. De beslissing van de directie van MROI Opleidingen en trainingen is bindend, onherroepelijk en definitief.
7.2. Eventuele gemaakte afspraken / betalingen / regelingen om deel te nemen aan de cursus zijn op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid van MROI Opleidingen en trainingen en kunnen en zullen daarom op geen enkele manier en / of omstandigheden worden vergoed door MROI Opleidingen en trainingen . De cursist is zelf verantwoordelijk voor alle regelingen die zijn getroffen om deel te kunnen nemen aan de cursus en MROI Opleidingen en trainingen kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor de verlies/schade geleden.
7.3. Bij overmacht en gebeurtenissen buiten de macht van MROI Opleidingen en trainingen , zal MROI Opleidingen en trainingen op zoek gaan naar een passende oplossing die zij passend achten. MROI Opleidingen en trainingen kan niet aan ieders wensen en behoeften voldoen en zal daarom zelf beslissen zonder de deelnemers te raadplegen. De beslissing van de directie van MROI Opleidingen en trainingen is bindend, onherroepelijk en definitief. Alle door de deelnemers gemaakte afspraken / regelingen / betalingen om deel te nemen aan de training / opleiding vallen onder de verantwoordelijkheden van de deelnemer zelf. Daarom kan MROI Opleidingen en trainingen niet verantwoordelijk en / of aansprakelijk worden gesteld voor de verliezen / schade veroorzaakt door de beslissing en zal er geen enkele vorm van compensatie zijn.
7.4. In het geval van een pandemie, epidemie en wereldwijde / internationale / nationale of regionale virale ziektes / virussen / bacteriën of welke besmettelijke stoffen dan ook die de cursussen bedreigen van plaatsvinden, heeft de directie van MROI Opleidingen en trainingen het recht om de training/opleiding uit te stellen tot een latere data dat zij geschikt achten. Als de aanvrager niet kan deelnemen aan de uitgestelde training / opleiding, krijgt de aanvrager de mogelijkheid om binnen een jaar deel te nemen op een datum die voor hem/haar mogelijk is. Als de training/opleiding al is begonnen, ontvangt de aanvrager een voucher in verhouding tot de gemiste dagen vanwege de bovengenoemde gebeurtenissen. MROI Opleidingen en trainingen volgt de bevelen / aanbevelingen van de regering / overheid / experts op om zijn verantwoordelijkheden op te nemen met betrekking tot het herstel. Eventuele compensatie / terugbetaling is niet mogelijk. MROI Opleidingen en trainingen is op geen enkele manier verantwoordelijk voor gemaakte afspraken om deel te nemen aan die cursus. Verlofdagen van werk, accommodatie of wat voor soort regelingen dan ook die zijn getroffen om deel te kunnen nemen aan de training/opleiding is volledig de verantwoordelijkheid van de aanvrager. In geval van annulering en/of uitstel als gevolg van één van de redenen genoemd in de Algemene Voorwaarden van MROI Opleidingen en trainingen, kan er op geen enkele manier en/of onder geen enkel geval een terugbetaling en/of een compensatie worden verricht door MROI Opleidingen en trainingen. MROI Opleidingen en trainingen kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de verliezen/schade geleden door de beslissingen genomen door MROI Opleidingen en trainingen . Dit type gebeurtenis is een onvoorziene omstandigheid waarin MROI Opleidingen en trainingen zal zoeken naar een oplossing die zij geschikt achten. MROI Opleidingen en trainingen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade of tegenslagen veroorzaakt door die beslissing. In dit geval is er geen tekortkoming in de naleving van de afspraken, maar is er sprake van een overmachtssituatie en er zal dan op geen enkele wijze / manier een terugbetaling worden verricht en / of een compensatie in welk vorm dan ook worden toegekend aan de cursist door MROI Opleidingen en trainingen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1. MROI Opleidingen en trainingen en hun medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van verwondingen schade, letsel, diefstal, ongevallen voor, tijdens en na de trainingen, opleidingen en/of cursussen, in en buiten het opleidingsgebouw.
8.2. Cursisten zijn verantwoordelijk voor hun eigen medische- en gezondheidszorg. Zij zijn verantwoordelijk voor het meenemen van hun eigen medicijnen en medische hulpmiddelen.
8.3. Deelname aan de opleiding is volledig op eigen risico.

Artikel 9 - Overige voorwaarden

9.1. Een certificaat wordt alleen afgegeven indien de deelnemer aan alle lessen heeft deelgenomen.
9.2. MROI Opleidingen en trainingen heeft het recht om iemands deelname aan de opleiding te weigeren zonder daar een reden en/of een motivatie voor te moeten geven.
9.3. Bij uitval van de docent, om welke reden dan ook, zal MROI Opleidingen en trainingen zich inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal er zo spoedig mogelijk een alternatieve lesdatum aangeboden worden. In dit geval heeft de cursist geen recht op welke vorm van (schade)vergoeding dan ook. Er zal ook geen terugbetaling en/of compensatie worden verricht door MROI Opleidingen en trainingen. Uitval van de docent door overmacht alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum zijn geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding van de overeenkomst door de cursist.
9.4. Tijdens een opleiding heeft MROI Opleidingen en trainingen het recht om de opleiding van een cursist per direct stop te zetten en de cursist permanent uit de opleidingslocatie te verwijderen bij niet naleven van de gedragsregels. Dit zonder enige vorm van compensatie en terugbetaling van het betaalde cursusgeld en de gemaakte regelingen om aan de cursus te kunnen deelnemen. In dit geval is de cursist verplicht om het handboek van MROI Opleidingen en trainingen ter plaatse in te leveren. Mocht de cursist dit verzuimen, dan zal MROI Opleidingen en trainingen een gerechtelijke procedure starten met betrekking tot diefstal van intellectueel eigendom.
9.5. MROI Opleidingen en trainingen behoudt zich het recht om foto’s en video’s te maken voor, tijdens en na een opleiding en om het gemaakte beeldmateriaal te gebruiken/publiceren voor professionele doeleinden.
9.6. Het handboek van MROI Opleidingen en trainingen en alle andere hand-outs zijn auteursrechtelijk beschermd door MROI Opleidingen en trainingen. Zelfs in het bezit van de handleiding, is het strikt verboden om de MROI Opleidingen en trainingen handleiding en hand-outs te verspreiden, te delen of te publiceren.
9.7. MROI Opleidingen en trainingen behoudt zich het recht om de Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Bekendmaking van de wijziging wordt door middel van persoonlijke kennismaking en/of door middel van een algemene kennismaking op de website van www.mroi.nl bekend gemaakt. Wijzigingen na inschrijving worden persoonlijk doorgegeven. Indien de deelnemer de activiteiten start of voortzet na bekendmaking van de wijziging van de Algemene Voorwaarden, worden zij geacht deze wijzigingen in de Algemene Voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard. De meest actuele Algemene Voorwaarden worden te allen tijde op verzoek toegezonden en zijn te vinden op de website www.mroi.nl.
9.8. Klachten en geschillen van een cursist moeten altijd in eerste instantie voorgelegd worden bij de docenten van MROI Opleidingen en trainingen. Beide partijen zullen eerst alle mogelijkheden moeten aftasten. Mocht dit na veel inspanning niet lukken, dan kan de cursist de klacht/geschil bij de klachtenfunctionaris van MROI Opleidingen en trainingen neerleggen.

Artikel 10 – Persoonsgegevens

10.1. Persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijk en zullen door MROI Opleidingen en trainingen niet doorgegeven worden aan derden. MROI Opleidingen en trainingen kan het opgegeven e-mailadres gebruiken voor communicatie met de deelnemer voor, tijdens en na de opleiding. Dit alleen in het kader van de opleiding/training en/of na- en bijscholing.

Artikel 11 - Intellectueel eigendomsrecht

11.1. Het copyright van het lesmateriaal (handboek, hand-outs, video’s, foto’s, login instructeurs, logo’s etc.…) berust bij MROI Opleidingen en trainingen. De inhoud van het handboek mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of overgenomen. Alle geschillen zijn onderworpen aan Nederlands recht en zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter met uitsluiting van enige andere rechtbank of manier van beslechting van juridische of andere geschillen.