Algemene voorwaarden opleidingen en cursussen

1.    Artikel 1 – Overeenkomst

 

1.1. Er is sprake van een overeenkomst wanneer het verstuurde inschrijfformulier door de betreffende aanbieder van de opleiding is bevestigd.

1.2. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

1.3. Deze overeenkomst gaat in op moment van inschrijving totdat de opleiding is volbracht. 

1.4. MROI opleidingen en trainingen is een initiatief van Mindful Run Nederland (zie www.mindfulrun.nl). 

1.5. Aanbieders binnen MROI opleidingen en trainingen zijn: Mindful Run, Mindful Cycling, Mindful Run 4 Kids en de PowerWalk Club. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opleidingen die aangeboden worden op de website www.mroi.nl. Verder te noemen: "Mindful Run Nederland".

1.6. MROI opleidingen en trainingen is als lid aangesloten bij de branchevereniging NRTO, waarmee het aangeeft dat opleidingskwaliteit hoog in het vaandel staat. Onze algemene voorwaarden sluiten aan bij de algemene voorwaarden en gedragscode van het NRTO. Onderaan deze pagina zijn deze documenten in te zien. 

 

2.    Artikel 2 – Betaling

 

2.1. De deelnemer gaat bij het invullen van dit inschrijfformulier een verplichting tot betaling aan. Indien de inschrijving is aanvaard zal de deelnemer een factuur ontvangen met een betalingstermijn van 14 dagen om de inschrijving te bevestigen. Dit is tevens de bedenktermijn. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer een cursus boekt en het bedrijf of werkgever betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd. 

2.2. In geval van niet respecteren van de betalingstermijn, zal de aanbieder één keer een herinnering sturen. Mocht er één week na de herinnering nog geen gehoor worden gegeven en niet aan de betalingsverplichting worden voldaan, dan zal de aanbieder per direct de aanmelding annuleren, zodat anderen gebruik kunnen maken van de vrijgekomen plek.

2.3. In geval van aanmeldingen binnen 14 dagen voor de start van een cursus/opleiding, geldt er geen bedenktijd van 14 dagen. In dit geval, na goedkeuring van de inschrijving, moet binnen 2 dagen het volledige cursusgeld voldaan zijn. Vindt aanmelding in minder dan 2 dagen voor aanvang plaats dan dient het geld minimaal 24 uur voor aanvang van de start van de cursus/opleiding voldaan te zijn. 

 

3.    Artikel 3 – Annulering na inschrijving

 

3.1. Bij afmeldingen tot één maand voor aanvang geldt dat je de volledige deelnemersbijdrage van ons retour krijgt m.u.v. € 50,00 administratiekosten.

3.2. Tot 14 dagen voor de training ontvang je 50% van de deelnemersbijdrage retour.

3.3. Bij afmeldingen binnen 14 dagen voor aanvang, ontvang je geen deelnemersbijdrage retour.

3.4. Bij onvoldoende aanmeldingen of onvoorziene omstandigheden heeft Mindful Run Nederland het recht om de opleiding te verplaatsen naar een andere datum.

3.5. Eens de cursus/opleiding gestart is en de deelnemer neemt deel aan de cursus/opleiding maar besluit de cursus/opleiding niet verder te voort te zetten, ongeacht de reden hiervoor, is het niet mogelijk om de inschrijving te annuleren. Bij annulering tijdens een cursus/opleiding zal er in geen enkel geval een compensatie plaatsvinden op welke manier dan ook.

3.6. Indien annulering niet meer mogelijk is mag de inschrijving wel overgedragen worden aan bijvoorbeeld een collega.

 

4.    Artikel 4 - Verplaatsen inschrijving

 

4.1. Verplaatsen van de inschrijving naar een andere cursus/opleiding of opleidingsdatum kan enkel in overleg met, en na schriftelijk akkoord van de directie van MROI opleidingen en trainingen. Verplaatsing is niet meer mogelijk indien de startdatum binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus/opleiding ligt.

4.2. Na schriftelijke akkoord van de directie van MROI opleidingen en trainingen  met de goedkeuring voor verplaatsing, kan de inschrijving verplaats worden naar een andere opleiding tot uiterlijk 1 jaar na de inschrijvingsdatum (i.e. de datum van inzending oorspronkelijke inschrijvingsformulier). De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de termijn. MROI opleidingen en trainingen is niet verplicht herinneringen te sturen en zal ook geen periodieke herinneringen sturen wanneer de termijn bijna is verlopen of al is verlopen.

4.3. Indien de kosten van de onderling overeengekomen cursus/opleiding hoger liggen dan de oorspronkelijk geboekte cursus/opleiding, dient dit verschil door de deelnemer voldaan te worden overeenkomstig de in artikel 2 vermelde betalingsvoorwaarden.

4.4. Eens de cursus/opleiding gestart is en de deelnemer neemt deel aan de cursus/opleiding maar besluit de cursus/opleiding niet te vervolgen, is het niet meer mogelijk om de inschrijving te verplaatsen, onder geen enkele voorwaarde. Er zal op geen enkele wijze een terugbetaling en/of compensatie worden verricht door MROI opleidingen en trainingen . Alle regelingen die getroffen zijn door de deelnemer, hieronder valt maar zijn niet beperkt tot; accommodatie, vakantiedagen, oppas en dergelijke, om deel te kunnen nemen aan de cursus/opleiding, zijn de verantwoordelijkheden van de deelnemer zelf en er zullen geen compensaties plaatsvinden voor de geleden schade/verlies, op geen enkele manier of wijze.

 

5.    Artikel 5 – Terugbetaling en Compensatie

 

5.1. Het betaalde cursusgeld kan in geen enkel geval terugbetaald worden. Uitgezonderd de in artikel 3 vermelde annuleringsvoorwaarden en als MROI opleidingen en trainingen  besluit dat de cursus/opleiding helemaal niet doorgaat.

5.2. Eventuele gemaakte afspraken / betalingen / regelingen om deel te nemen aan de cursus/opleiding zijn op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid van MROI opleidingen en trainingen  en kunnen en zullen daarom op geen enkele manier en / of in geen enkele omstandigheid worden vergoed door MROI opleidingen en trainingen . De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor alle regelingen die zijn getroffen om deel te kunnen nemen aan de cursus/opleiding en MROI opleidingen en trainingen  kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor het geleden verlies/schade.

 

6.    Artikel 6 - Wijzigingen opleiding

 

6.1. MROI opleidingen en trainingen  heeft het recht om de cursus-/opleidingsdagen, -tijden, inhoud en prijzen te wijzigen zonder dit te moeten motiveren en op voorhand te moeten vermelden aan de deelnemers. In dit geval zal er op geen enkele wijze een terugbetaling en/of een compensatie worden verricht door MROI opleidingen en trainingen . Voor reeds bevestigde inschrijvingen geldt het tarief op moment van inschrijving.

 

7.    Artikel 7 – Annuleren van een opleiding/cursus door MROI opleidingen en trainingen 

 

7.1. De directie van MROI opleidingen en trainingen  heeft het recht om de cursus/opleiding te annuleren zonder de motivatie/reden aan de deelnemers te moeten uitleggen. De directie van MROI opleidingen en trainingen  gaat op zoek naar een passende oplossing die zij passend achten. De directie van MROI opleidingen en trainingen  kan niet aan ieders wensen en behoeften voldoen, daarom zal het deze beslissing zelf nemen zonder voorafgaande toestemming of mening van de deelnemers. De beslissing van de directie van MROI opleidingen en trainingen  is bindend, onherroepelijk en definitief.

7.2. Eventuele gemaakte afspraken / betalingen / regelingen om deel te nemen aan de cursus/opleiding zijn op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid van MROI opleidingen en trainingen en kunnen en zullen daarom op geen enkele manier en / of omstandigheden worden vergoed door MROI opleidingen en trainingen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor alle regelingen die zijn getroffen om deel te kunnen nemen aan de cursus en MROI opleidingen en trainingen kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor de verlies/schade geleden.

7.3. Bij overmacht en gebeurtenissen buiten de macht van de directie van MROI opleidingen en trainingen, zal de directie van MROI opleidingen en trainingen op zoek gaan naar een passende oplossing die zij passend achten. De directie van MROI opleidingen en trainingen kan niet aan ieders wensen en behoeften voldoen en zal daarom zelf beslissen zonder de deelnemers te raadplegen. De beslissing van de directie van MROI opleidingen en trainingen is bindend, onherroepelijk en definitief. Alle door de deelnemers gemaakte afspraken / regelingen / betalingen om deel te nemen aan de cursus/opleiding vallen onder de verantwoordelijkheden van de deelnemer zelf. Daarom kan MROI opleidingen en trainingen niet verantwoordelijk en / of aansprakelijk worden gesteld voor de verliezen / schade veroorzaakt door de beslissing en zal er geen enkele vorm van compensatie zijn.

7.4. In het geval van een pandemie, epidemie en wereldwijde / internationale / nationale of regionale virale ziektes / virussen / bacteriën of welke besmettelijke stoffen dan ook die de cursus/opleiding bedreigen van plaatsvinden, heeft de directie van MROI opleidingen en trainingen het recht om de cursus/opleiding uit te stellen tot een latere data dat zij geschikt achten. Als de aanvrager niet kan deelnemen aan de uitgestelde cursus / training / programma, krijgt de aanvrager de mogelijkheid om binnen een jaar deel te nemen op een datum die voor hem/haar mogelijk is. Als de cursus/opleiding al is begonnen, ontvangt de aanvrager een voucher in verhouding tot de gemiste dagen vanwege de bovengenoemde gebeurtenissen. MROI opleidingen en trainingen volgt de bevelen / aanbevelingen van de regering / overheid / experts op om zijn verantwoordelijkheden op te nemen met betrekking tot het herstel. Eventuele compensatie / terugbetaling is niet mogelijk. MROI opleidingen en trainingen is op geen enkele manier verantwoordelijk voor gemaakte afspraken om deel te nemen aan die cursus/opleiding. Verlofdagen van werk, accommodatie of wat voor soort regelingen dan ook die zijn getroffen om deel te kunnen nemen aan de cursus/opleiding is volledig de verantwoordelijkheid van de aanvrager. In geval van annulering en / of uitstel als gevolg van één van de redenen genoemd in de Algemene Voorwaarden van MROI opleidingen en trainingen, kan er op geen enkele manier en / of onder geen enkel geval een terugbetaling en/of een compensatie worden verricht door MROI opleidingen en trainingenMROI opleidingen en trainingen kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de verliezen/schade geleden door de beslissingen genomen door MROI opleidingen en trainingen. Dit type gebeurtenis is een onvoorziene omstandigheid waarin MROI opleidingen en trainingen zal zoeken naar een oplossing die zij geschikt achten. MROI opleidingen en trainingen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade of tegenslagen veroorzaakt door die beslissing. In dit geval is er geen tekortkoming in de naleving van de afspraken, maar is er sprake van een overmachtssituatie en er zal dan op geen enkele wijze / manier een terugbetaling worden verricht en / of een compensatie in welk vorm dan ook worden toegekend aan de cursist door MROI opleidingen en trainingen.

 

8.    Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 

8.1. MROI opleidingen en trainingen en hun medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van verwondingen schade, letsel, diefstal, ongevallen voor, tijdens en na de opleidingen en/of cursussen, in en buiten het opleidingsgebouw.

8.2. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen medische- en gezondheidszorg. Zij zijn verantwoordelijk voor het meenemen van hun eigen medicijnen en medische hulpmiddelen en het melden hiervan.

8.3. Deelname aan de opleiding is volledig op eigen risico.

 

9.    Artikel 9 - Overige voorwaarden

 

9.1. Een certificaat wordt alleen afgegeven indien de deelnemer aan alle lessen heeft deelgenomen.

9.2. MROI opleidingen en trainingen heeft het recht om iemands deelname aan de opleiding te weigeren zonder daar een reden en/of een motivatie voor te moeten geven.

9.3. Bij uitval van de docent, om welke reden dan ook, zal MROI opleidingen en trainingen zich inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal er zo spoedig mogelijk een alternatieve lesdatum aangeboden worden. In dit geval heeft de cursist geen recht op welke vorm van (schade)vergoeding dan ook. Er zal ook geen terugbetaling en/of compensatie worden verricht door MROI opleidingen en trainingen Uitval van de docent door overmacht alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum zijn geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding van de overeenkomst door de cursist.

9.4. Tijdens een opleiding heeft MROI opleidingen en trainingen het recht om de opleiding van een cursist per direct stop te zetten en de cursist permanent uit de opleidingslocatie te verwijderen bij niet naleven van de gedragsregels. Dit zonder enige vorm van compensatie en terugbetaling van het betaalde cursusgeld en de gemaakte regelingen om aan de cursus te kunnen deelnemen. In dit geval is de cursist verplicht om het handboek van MROI opleidingen en trainingen ter plaatse in te leveren. Mocht de cursist dit verzuimen, dan zal MROI opleidingen en trainingen een gerechtelijke procedure starten met betrekking tot diefstal van intellectueel eigendom.

9.5. MROI opleidingen en trainingen behoudt zich het recht om foto’s en video’s te maken voor, tijdens en na een opleiding en om het gemaakte beeldmateriaal te gebruiken/publiceren voor professionele doeleinden.

9.6. Het handboek van MROI opleidingen en trainingen en alle andere hand-outs zijn auteursrechtelijk beschermd door MROI opleidingen en trainingen. Zelfs in het bezit van het handboek, is het strikt verboden om het MROI opleidingen en trainingen handboek en hand-outs te verspreiden, te delen of te publiceren.

9.7. MROI opleidingen en trainingen behoudt zich het recht om de Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Bekendmaking van de wijziging wordt door middel van persoonlijke kennismaking en/of door middel van een algemene kennismaking op de website van MROI opleidingen en trainingen bekend gemaakt. Wijzigingen na inschrijving worden persoonlijk doorgegeven. Indien de deelnemer de activiteiten start of voortzet na bekendmaking van de wijziging van de Algemene Voorwaarden, worden zij geacht deze wijzigingen in de Algemene Voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard. De meest actuele Algemene Voorwaarden worden te allen tijde op verzoek toegezonden en zijn te vinden op de website www.mindfulrun.nl.

9.8. Klachten en geschillen van een cursist moeten altijd in eerste instantie voorgelegd worden bij de docenten van MROI opleidingen en trainingen. Beide partijen zullen eerst alle mogelijkheden moeten tasten. Mocht dit na veel inspanning niet lukken, dan kan de cursist de klacht/geschil bij de klachtenfunctionaris van MROI opleidingen en trainingen neerleggen.

 

10. Artikel 10 – Persoonsgegevens

 

10.1. Persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijk en zullen door MROI opleidingen en trainingen niet doorgegeven worden aan derden. MROI opleidingen en trainingen kan het opgegeven e-mailadres gebruiken voor communicatie met de deelnemer voor, tijdens en na de opleiding. Dit alleen in het kader van de opleiding en/of na- en bijscholing.

 

11. Artikel 11 - Intellectueel eigendomsrecht

 

11.1.Het copyright van het lesmateriaal binnen de opleidingen via MROI (handboek, hand-outs, video’s, foto’s, login instructeurs, logo’s etc.…) berust bij MROI opleidingen en trainingen. De inhoud van het handboek en hand-outs mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of overgenomen. Alle geschillen zijn onderworpen aan Nederlands recht en zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter met uitsluiting van enige andere rechtbank of manier van beslechting van juridische of andere geschillen.


NRTO lidmaatschap


Powr.io content wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op het cookiebeleid (functioneel en marketing) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Powr.io en de content te bekijken. Je kunt hierover meer lezen in de privacyverklaring van Powr.io.

Onze opleidingsaanbieders: